Dofinansowanie unijne

Firma Gold Drop starała się o dofinansowanie unijne na doposażenie hali produkcyjnej z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa - 2. Gospodarka Regionalnej szansy, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.

Projekt dofinansowania pod tytułem „Poprawa konkurencyjności firmy Gold Drop poprzez doposażenie i zakup nowej linii technologicznej zakładu produkcyjnego chemii gospodarczej – etap II” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną  i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Nr projektu MRPO.02.01.01-12-0002/13

Nr konkursu MCP/2.1.A/11/2013/SR

Przyznana kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 324 100,00 PLN co stanowi 35% wydatków kwalifikowanych projektu tj. 926 000,00 PLN.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 

Serie produktów