Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych – GOLD DROP Sp. z o.o. w Limanowej 

Administratorem Państwa danych osobowych jest GOLD DROP sp. z o.o. z siedzibą: 
34-600 Limanowa, ul. Rzeczna 11d, KRS 0000065063


Państwa dane pozyskaliśmy w związku z korzystaniem z naszych usług jak również zakupu naszych towarów, a także w innych przypadkach w szczególności kontaktu z GOLD DROP np. skierowaniem do nas zapytania, udziałem w promocjach, wyrażaniem opinii lub uczestniczeniu w programach lojalnościowych.
W razie jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych lub realizacji swoich uprawnień z nim związanych, prosimy o kontakt: GOLD DROP sp. z o.o. 
ul. Rzeczna 11d, 34-600 Limanowa lub wysyłając wiadomość na adres-mail: sodo@golddrop.eu

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz w celu ochrony interesów i praw osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 

CELE ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH, INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

GOLD DROP może przetwarzać  dane osobowe w następujących celach: 
a) udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania za pośrednictwem Serwisu 
Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem przy wykorzystaniu formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości komunikacji i realizacji obsługi zapytania.  
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie. 
b) udzielenie odpowiedzi na zapytanie za pośrednictwem innych form kontaktu 
W przypadku kontaktu za pośrednictwem ogólnych adresów mailowych lub numerów telefonów Administratora, Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.  
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie.   
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania.  
c)  obsługa reklamacji 
W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej produktów Administratora, Administrator przetwarza dane osobowe w celu rozpatrzenia reklamacji.   
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego - art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na dochodzeniu przez Administratora ewentualnych roszczeń a także obrony przed takimi roszczeniami.  
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, okres przedawnienia roszczeń z reklamacji i okres niezbędny do obrony przed roszczeniami zgłaszającego reklamację.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia reklamacji.  
d)  marketing bezpośredni 
Administrator może przetwarzać dane osobowe w celach marketingu swoich  produktów. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora polegający na promowaniu swoich produktów – art. 6 ust.1 lit. f RODO.  
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.  
e) podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy/nawiązania współpracy lub wykonania umowy/współpracy  
Administrator może otrzymywać dane osobowe kontrahentów  bezpośrednio od nich lub od osób/podmiotów trzecich, z którymi kontrahent współpracuje lub zawarł umowę. Administrator może także otrzymywać dane osobowe osób kontaktowych bezpośrednio od tych osób,  od kontrahenta lub od osób/podmiotów trzecich,  z którymi kontrahent współpracuje lub zawarł umowę. 
Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do  współpracy/wykonania umowy. 
Podanie danych osobowych kontrahentów jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy lub podjęcia współpracy. W przypadku osób kontaktowych podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie w pewnych wypadkach może skutkować brakiem możliwości wykonania umowy/współpracy.  
Administrator przetwarza dane osobowe kontrahentów lub osób kontaktowych w celu i przez okres: 
 1) dane osobowe kontrahentów: w celu zawarcia i realizacji  umowy  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania współpracy lub okres obowiązywania umowy; 
2) dane osobowe osób kontaktowych: w celu realizacji współpracy lub umowy zawartej z kontrahentem tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora –  art. 6  ust. 1 lit. f RODO.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy z kontrahentem lub okres obowiązywania umowy z kontrahentem;  
3) dane osobowe kontrahentów lub osób kontaktowych: w celu dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych w szczególności z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem  umowy/współpracy a także w celu obrony przed takimi roszczeniami tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania współpracy/obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń; 
4) dane osobowe kontrahentów lub osób kontaktowych: w celu prowadzenia dokumentacji księgowej tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub w wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit c RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakładających określone obowiązki, których wykonanie wymaga przetwarzania danych osobowych; 
5) dane osobowe kontrahentów lub osób kontaktowych: w celu marketingowym tj. przedstawieniu informacji handlowych dotyczących produktów z oferty Administratora tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w powyższych celach jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, w tym uwzględnienia charakterystyki odbiorców  w prowadzonych działaniach, jak również zabezpieczenia Serwisu przed próbami bezprawnej ingerencji  np.: próbami włamania  przez osoby nieupoważnione – tj.  art. 6 ust. 1 lit f RODO.  
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane:  
a) w zakresie wskazanym w lit. a i b: pracownikom  i współpracownikom Administratora, podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, w tym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, programów, systemów oraz Serwisu, w których dane osobowe są przetwarzane, podmiotom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;  
b)    w zakresie wskazanym lit. c:  pracownikom  Administratora oraz osobom upoważnionym przez Administratora, współpracownikom Administratora; ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, które współpracują z Administratorem lub podmiotami wskazanymi przez Administratora w ramach obsługi reklamacji, organom państwowym gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa;  
c)    w zakresie wskazanym w lit. d: agencjom marketingowym, reklamowym współpracującym z Administratorem, podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom zapewniającym usługi transportu, przewozu, pocztowe, kurierskie, usługi doradcze oraz wspierającym Administratora w dochodzeniu roszczeń, w szczególności: kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne, ubezpieczyciele, brokerzy ubezpieczeniowi oraz  pracownikom lub współpracownikom w/w podmiotów; 
d)    w zakresie wskazanym w lit. e: pracownikom  i współpracownikom Administratora; podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora, w tym podmiotom którymi Administrator posługuje się przy wykonywaniu umowy, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom zapewniającym usługi transportu, przewozu, pocztowe, kurierskie,  usługi  doradcze oraz wspierające Administratora w dochodzeniu roszczeń, w szczególności: kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne,  ubezpieczyciele, brokerzy ubezpieczeniowi oraz pracownicy w/w podmiotów; podmiotom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 
 

PROFILOWANIE

Nie będziemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych.  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ  

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez GOLD DROP, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
  • prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (art. 20 RODO);
  • w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na zgodzie, mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

PRAWO SPRZECIWU 

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie GOLD DROP lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO). GOLD DROP nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Wniesienie sprzeciwu będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych do takich celów. 

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres sodo@golddrop.eu.
W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez GOLD DROP danych osobowych. 

W razie złożenia wniosku dotyczącego realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznania wniosku i udokumentowania sposobu jego załatwienia. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym zakresie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności rozpoznania wniosku oraz zapewnienia rozliczalności związanej z jego rozpoznaniem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą w takim przypadku przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
 

Serie produktów