Zamierzeniem firmy Gold Drop jest stały zrównoważony rozwój firmy i jej produktów, zdobywanie nowych rynków sprzedaży, dostosowanie oferty do wymagań klientów przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Ważne miejsce zajmuje inwestycja w zasoby ludzkie, jak również dzielenie się sukcesem ze społecznościami lokalnymi.
 
Zgodnie z przyjętą Polityką Jakości i Środowiskową oraz zasadą zrównoważonego rozwoju w naszej firmie podejmujemy szereg działań na rzecz ochrony środowiska:
  • dbamy aby nasze wyroby były bezpieczne dla użytkowników i otaczającego środowiska.
W roku 2009 uruchomiono produkcję pierwszego wyrobu z europejskim oznakowaniem Ecolabel, które jest oficjalnym europejskim wyróżnieniem przyznawanym wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe i jakościowe. W skład serii wyrobów „eco-line” wchodzi już kilka produktów, a seria ta jest w dalszym ciągu rozwijana,
  • racjonalne wykorzystujemy zasoby naturalne, energię - w tym energię słoneczną poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych.
  • modernizujemy stosowane technologie i urządzenia
  • zakupiliśmy energię pochodzenia w 100% ze źródeł odnawialnych, co potwierdza otrzymany certyfikat respect energy, dzięki temu ograniczyliśmy emisję CO2 do 324 800 kg rocznie.
Wprowadzamy urządzenia o nowoczesnych parametrach co pozwala na mniejsze zużycie energii oraz gazu ziemnego. Uruchomiony nowoczesny system wentylacji mechanicznej umożliwia odzyskiwać wytworzone na hali ciepło do jej dalszego ogrzewania.
  • stosujemy zasadę minimalizacji odpadów podejmując w tym zakresie szereg działań. Równocześnie w każdym dziale obowiązuje segregacja odpadów z podziałem na tworzywa sztuczne, papier, odpady komunalne oraz odpady niebezpieczne.
  • do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych ustalane są co roku cele i zadania środowiskowe. Zadania te związane są głównie z zapobieganiem zanieczyszczeniom oraz ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko,
  • wnosimy wszelkie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
  • realizując procesy produkcyjne stosujemy zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej
  • dążymy do świadomego i odpowiedzialnego działania całej załogi na rzecz jakości i środowiska.

Numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami: 000041795.​

Serie produktów