Firemná politika
Gold Drop

Politika spoločnosti Gold Drop, ktorá pôsobí na trhu domácich čistiacich prostriedkov, vychádza z opatrení zameraných na zabezpečenie jej sústavného rozvoja prostredníctvom výroby produktov, ktoré uspokoja našich zákazníkov a sú šetrné k životnému prostrediu.

Naším zámerom je, aby naša spoločnosť bola vnímaná ako:
- dôveryhodná, spoľahlivá a poctivá,
- vyznačujúca sa trvalo udržateľným rozvojom a sociálnou zodpovednosťou,
- rešpektujúca životné prostredie.
Za účelom udržania a prehĺbenia takto vytvoreného obrazu prijímame tieto záväzky:
- poskytovanie výrobkov a služieb na uspokojenie potrieb a požiadaviek našich zákazníkov, bezpečných pre užívateľov a šetrných k životnému prostrediu,
- udržiavanie partnerských obchodných kontaktov založených na prístupe fair play so zákazníkmi a dodávateľmi,
- dodržiavanie platných právnych predpisov a iných požiadaviek týkajúcich sa našich výrobkov a stanovených environmentálnych aspektov,
- zaručenie úplnej zhody výrobkov s ekologickým označením Ecolabel a Nordic Ecolabel (SWAN) s platnými kritériami ekologického označovania,
- zdokonaľovanie integrovaného systému riadenia kvality a environmentálneho manažérstva s cieľom zlepšenia jeho účinnosti a dosahovaných efektov,
- racionálne využívanie prírodných zdrojov, znalostí, technológie a kapitálu,
- vylepšovanie všetkých procesov systému a modernizácie používaných zariadení,
- postupovanie v súlade so zásadami dobrej výrobnej praxe,
- rozvíjanie vedomého a zodpovedného prístupu celého kolektívu za kvalitu a životné prostredie prostredníctvom zvyšovania kvalifikácií, efektívnej motivácie, 
- vykonávanie systematickej identifikácie rizík a významných environmentálnych aspektov,
- prevencia proti znečisťovaniu a neustála pripravenosť na účinnú elimináciu alebo obmedzenie negatívneho dopadu na životné prostredie.
Som hlboko presvedčený, že napĺňanie tejto kvalitatívnej a environmentálnej politiky prispeje k posilneniu našej pozície na trhu, zabezpečí prácu pre našich zamestnancov a ochranu životného prostredia pre verejnosť.
 

predseda Predstavenstva
Hlavný riaditeľ STANISŁAW GĄGAŁA Limanowa, dňa 28.08.2018

Výrobky serie