Firemná politika
Gold Drop

Politika spoločnosti Gold Drop, ktorá existuje na trhu ekonomickej chémie a kozmetických produktov, je založená na opatreniach zameraných na zabezpečenie jej neustáleho rozvoja prostredníctvom výroby produktov, ktoré uspokoja našich klientov a zároveň sú šetrné k životnému prostrediu.
 
Usilovne pracujeme na tom, aby naša Spoločnosť bola vnímaná ako:
 • dôveryhodná, spoľahlivá a hodnoverná,
 • realizujúca trvalo udržateľný rozvoj, t. j. usilujúca sa o rovnováhu medzi ekonomickými požiadavkami a potrebami spoločnosti a prírodného prostredia.
 
 
Na udržanie a prehĺbenie tejto vízie prijímame nasledujúce záväzky:
 • poskytovať výrobky a služby, ktoré spĺňajú potreby a požiadavky našich zákazníkov, sú bezpečné pre používateľov a šetrné k životnému prostrediu,
 • rozširovať sortiment ponúkaných výrobkov a dobývať nové trhy, 
 • udržiavať partnerské vzťahy v rámci fair play s našimi zákazníkmi a dodávateľmi,
 • dodržiavať platné právne predpisy a iné požiadavky týkajúce sa výrobkov a identifikovaných environmentálnych aspektov,
 • racionálne využívať prírodné zdroje, poznatky, technológiu a kapitál,
 • vyrábať a využívať energiu z obnoviteľných zdrojov,
 • zlepšovať všetky podnikové procesy a starať sa o infraštruktúru závodu,
 • dodržiavať Zásady správnej výrobnej praxe,
 • zabezpečiť, aby výrobky označené environmentálnou značkou Ecolabel a Nordic Ecolabel (SWAN) plne spĺňali príslušné kritériá environmentálnej značky,
 • zlepšovať integrovaný systém riadenia s cieľom zvýšiť jeho účinnosť a dosiahnuté výsledky,
 • rozvíjať uvedomelé a zodpovedné konania všetkých zamestnancov v prospech kvality a životného prostredia prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie a účinnej motivácie,
 • vykonávať systematickú identifikáciu rizík a príslušných environmentálnych aspektov,
predchádzať znečisťovaniu a neustále udržiavať pripravenosť na účinné eliminovanie alebo znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Výrobky serie