Program motywacyjny „Wiosenne Porządki

Informujemy, iż od dnia 10 marca 2014 roku ruszamy z programem motywacyjnym „Wiosenne Porządki” na wybrane produkty Gold Drop.

REGULAMIN:
Regulamin Programu Motywacyjnego ”Wiosenne Porządki”
Postanowienia ogólne
1. Program prowadzony jest pod hasłem: „Wiosenne Porządki”.
2. Organizatorem programu jest Gold Drop sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej, przy ulicy Rzecznej 11 d, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000065063 , NIP 737-000-36-49, REGON 490502087
3. Program zostanie przeprowadzona na terenie Polski w okresie od 10.03.2014 do 11.04.2014 roku.
4. W programie nie mogą uczestniczyć:
a. Pracownicy firmy Gold Drop,
b. Pracownicy Autoryzowanych Przedstawicielstw Handlowych firmy Gold Drop,
c. Inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem promocji,
d. Małżonkowie osób wymienionych w punktach a-c.
Zasady prowadzenia programu
1. Program przeznaczona jest dla wszystkich osób fizycznych zwanych dalej Uczestnikami, którzy w okresie trwania programu złożą i zrealizują zamówienie na produkty objęte programem.
2. Program motywacyjny prowadzony jest przez Autoryzowane Oddziały Handlowe firmy Gold Drop – lista w załączeniu.
3. Produkty objęte programem motywacyjnym zawarte są w załączniku.
4. Uczestnik każdorazowo premiowany jest nagrodą w zależności od wielkości zrealizowanego jednorazowego zamówienia.
Zasady przyznawania i wydania nagród
1. Nagrodami w programie są kupony Sodexho Pass o wartości 10, 30, 70 złotych.
2. Nagrody będą przyznawane Uczestnikom w zależności od wielkości złożonych zamówień, które zostały zrealizowane oraz zapłacone.
3. Zamówienie produktów objętych programem motywacyjnym o wielkości:
a. po ½ opakowania zbiorczego z wyszczególnionych produktów, które zostało zrealizowane, premiowane będzie każdorazowo bonem o wartości 10 zł.
b. po 1 opakowaniu zbiorczym z wyszczególnionych produktów, które zostało zrealizowane, premiowane będzie każdorazowo bonami o wartości 30 zł.
c. po 2 opakowania zbiorcze z wyszczególnionych produktów, które zostało zrealizowane, premiowane będzie każdorazowo bonami o wartości 70 zł.
Nagrody przekazywane będą przez Autoryzowanych Przedstawicieli Handlowych,
którzy w cyklach tygodniowych przekazują Organizatorowi informację o osobach uprawnionych do odbioru nagród.
5. Nagrody wydawane będą przez Autoryzowanego Przedstawiciela Handlowego Organizatora podczas następnej wizyty u Uczestnika, nie później niż 30 dni od momentu przyznania nagrody oraz zapłaty za towar.
6. Liczba nagród jaką może otrzymać jeden uczestnik nie jest ograniczona
7. Jednorazowo uczestnik nie może otrzymać nagrody o wartości przekraczającej 200 zł.
8. Nagrody wydawane są za jedno zrealizowane zamówienie. Zamówienia produktów objętych programem nie mogą być łączone.
9. Nagrody wydawane będą tylko Uczestnikom składającym zamówienie i potwierdzającym odbiór towaru.
10. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego w zamian za nagrody.
11. Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
Postanowienia końcowe
1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia programu motywacyjnego sprawować będzie komisja powołana przez Organizatora programu, zwana w dalszej części Komisją.
2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom programu w siedzibie organizatora oraz w siedzibach Autoryzowanych Oddziałów Handlowych Gold Drop, oraz na oficjalnej stronie internetowej Organizatora - www.golddrop.com.pl.
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wglądu w dokumentację programu motywacyjnego zgromadzoną przez Autoryzowane Oddziały Handlowe Gold Drop i kontrolę jej pod względem prawidłowości przeprowadzenia programu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia programu w każdym terminie, bez podania przyczyn. Uczestnicy o zakończeniu programu zostaną poinformowani w terminie 14 dni przed jej zakończeniem w siedzibie organizatora, poprzez Autoryzowane Oddziały Handlowe GOLD Drop oraz na oficjalnej stronie organizatora - www.golddrop.eu
6. Reklamacje dotyczące przebiegu programu mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym na adres: Gold Drop sp. z o.o., ul. Rzeczna 11d, 34-600 Limanowa, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia programu. Nie złożenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich roszczeń.
7. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja nadzorująca prawidłowy przebieg programu, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie pismem poleconym, poinformuje o swojej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
8. Uczestnicy programu wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją programu w celach marketingowych. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z ustawą z dnia 29 października 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr
133, poz. 883). Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na przyznanie uczestnikowi nagrody.
9. Uczestnik biorący udział w programie potwierdza poprzez wpis na Listę Uczestników Programu Motywacyjnego, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

Serie produktów